Вход

Настоящата система за електронно обучение е разработена във връзка с изпълнението на договор по проект BG051PO001-3.1.08/0013 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз